Hem
Hem

Varje dag väljer fler och fler att byta till UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster.

Ett fönster ska skapa in ljus och stänga ute kyla ,ge möjlighet att vara i kontakt med omvärlden och samtidigt skydda mot regn och snö.
Det skall vara barnsäkert och inbrottssäkert. Passa husets arkitektur och hålla länge, vara praktiskt att tvätta kräva ett minimum av underhåll och påverka miljön så lite som möjligt. Allt detta gör ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster !

Fönster som har karm och båge av styva metallförstärkta UNDERHÅLLSFRIA PVC fönster profiler tar inte åt sig vatten, påverkas inte av väder och vind och behöver aldrig målas. De är vackra, stilrena, miljövänliga och säkra.

Tyvärr är det få som känner till UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster och deras egenskaper. Det visar en temo-undersökning som gjordes i juni 2004 och därför har man utarbetat ett material som skall beskriva fakta om UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster.

Det här materialet är ett led i den informationen. Innehållet är faktagranskat av Hydro Polymers och UNDERHÅLLSFRIA PVC Forum.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
2 - FAKTA PVC FÖNSTER - BEVISAD LIVSLÄNGD

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster – fönster har extremt stor motståndskraft mot väder och vind och har också motsvarande låga underhållskostnader.

Det finns det fina bevis på bland alla fastighetsägare som har tröttnat på dyrbart underhåll och i stället bytt till UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster. De har fått fönster som kräver minimalt underhåll, vilket i praktiken innebär att de skall smörja beslag och gångjärn med jämna mellanrum och då och då torka av smuts som eventuellt fastnat på UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster profilerna.
Men det är också allt.
 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 

3 - FAKTA PVC FÖNSTER - Testfönster hos SP i Borås

Hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sitter tretton olika
Fönsterkonstruktioner i en och samma fasad sedan årsskiftet 1994 / 1995. Fönster sitter i hus 2 på SP i Borås och ger en unik möjlighet för var och en att med egna ögon jämföra hur olika material och fönsterkonstruktioner åldras.

När de befintliga träfönstren i ett av husen blev så dåliga att de måste bytas ut
beslutade man att sätta in olika fönster i en fasad och använda den som ” testfasad ” . En unik möjlighet att på nära håll studera hur olika konstruktioner påverkas av tidens tand. Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind. Materialen i de nya fönster är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, styv metallförstärkt UNDERHÅLLSFRIA
ej PVC samt aluminium. Fönstren har besiktigats fyra gånger, senast sommaren 2004. Hela projektet fram till och med

Den tredje besiktningen år 2000 dokumenteras i SP rapport 2001:31. När det gäller åldrande och utseende konstateras att ” UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster inte uppvisar några synbara tecken på färgförändringar ”.För andra material visar besiktningarna att konditionen på ytbehandlingen har stor betydelse för fuktkvoten och att uppställningsbeslag i form av stormhakar påverkar beständigheten negativt. Vid besiktningen 2000 konstaterades att ” fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare ”. Detta är givetvis inget problem för UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster eftersom de inte kan ta upp fukt.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
4 - FAKTA PVC FÖNSTER - Långtidsprovning av fönster. Erfarenheter av fönsterbyten.     

        SP Rapport 2001:31     


Författare      Olsson-Jonsson, Agneta 
Sammanfattning  Hösten 1994 beslöt man att byta fönster i en av SPs byggnadsfasader. När man började diskutera vilken typ av fönster som skulle väljas, föddes idén att fasaden kunde bli ett försöksfält för långtidsprovning av P-märkta och typgodkända fönster. Veterligt har en sådan långtidsstudie aldrig tidigare utförts på flera olika fönstertyper. Möjligtvis har något enstaka fönster studerats under längre tid.

Den studerade fasaden är orienterad mot sydöst och är mycket utsatt för väder och vind. Den består av två våningar med 29 fönster på varje våning.
Syftet med projektet var att studera dels konditionen hos de gamla fönstren och dels beständigheten hos de nya. För de nya fönstren var det speciellt intressant att studera olika fönsterkonstruktioner men också olika material och materialkombinationer i karmar och bågar.

De gamla fönstren, som var av trä, var i mycket dålig kondition beroende på att underhållet varit eftersatt under många år. Fuktkvotsmätningar i trävirket visade på höga fuktkvoter i framförallt bågarnas bottenstycken. Många av bågarna var kraftigt rötskadade. Röta i karmbottenstycket förekom endast i enstaka fönster. Fuktkvoten var högre i fönstren på första våningen än på andra, men rötskadorna vara mer omfattande på andra våningen. Växtligheten framför några av fönstren på första våningen har inte haft någon större inverkan på fuktkvoten och eventuella skador.

De nya fönstren kommer från tio olika fönstertillverkare och det finns totalt 13 olika fönsterkonstruktioner i fasaden. Samtliga fönster är treglasfönster, antingen med enkelbåge eller kopplade bågar. Två av fönstertyperna är så kallade energieffektiva fönster, det vill säga fönster med lågt U-värde. Materialet i fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, plast samt aluminium.

Fönstren har besiktigats tre gånger sedan de sattes in vid årsskiftet 1994/95. Den första besiktningen gjordes 1997 och den senaste 2000. Besiktningarna visar att konditionen på ytbehandlingen tycks ha stor betydelse för fuktkvoten i fönstren, detsamma gäller fönsterkonstruktionen. Speciellt bör uppställningsbeslag i form av stormhakar undvikas, eftersom de starkt påverkar beständigheten hos fönstren.

Fönstren av trä utan någon yttre beklädnad av aluminium uppvisade höga fuktkvoter vid den senaste besiktningen. Den utvändiga ytbehandlingen på dessa fönster har försämrats med tiden och det finns sprickor och flagningar i färgen och i kittfalsar som direkt kan förklara den höga fuktkvoten. Det är viktigt att ytbehandlingen av fönster av trä utförs på ett ändamålsenligt sätt. Fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare. Att trävirket i dessa fönster har låg fuktkvot innebär att beklädnaden är riktigt monterad på karmar och bågar.

Fönstren av plast och aluminium uppvisade inga synbara tecken på färgförändringar eller andra förändringar vid den senaste besiktningen.
Erfarenheterna av långtidsprovningen kommer att leda till vissa förändringar i reglerna för P-märkning av fönster. Erfarenheterna kommer också att föras ut till fönstertillverkare för att ge möjlighet till bättre och beständigare produkter.
En lämplig fortsättning på projektet vore att studera hur underhållet av fönstren kan utföras på bästa sätt. 
 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 

5 - FAKTA PVC FÖNSTER - HSB Malmö

I stadsdelen Kulladal i Malmö bytte två HSB föreningar sina dåliga träfönster till nya fräscha UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster redan 1982. De ser fortfarande nästan nya ut- utan ett enda penseldrag. HSB har naturligtvis sparat stora pengar på att slippa måla fönster, speciellt med tanke på att en del av dem sitter i åttavåningshus. Men inte nog med det, man spar miljön också. Ingen färg för fönstermålning behöver tillverkas och transporteras, det används ingen målartvätt för rengöring och det blir inga rester och skvättar att ta hand om. En nog så viktig aspekt för HSB. Lars Bergqvist, vicevärden, är nöjd. ”

Fönsterprofilerna har varit beständiga mot väder och vind och ser idag i princip likadana ut som när de monterades. Inget mögel och inga missfärgningar har uppstått, vilket ger ett mycket gott åt själva materialet”
 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
6 - FAKTA PVC FÖNSTER - TEKNISKA EGENSKAPER

Varma sköna komposit PVC fönster.

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster har flerkammarprofiler med stillastående luft som isolerar. De har också ordentliga tätningslister som hindrar drag, och de kan förses med isolerrutor och energisparglas. Det betyder varma och energisnåla komposit PVC fönster.

Fönstrets värmeisolerande förmåga mäts genom U-värdet ( eller värmegenomgångs Koefficienten ), vilket anger värmeflödet i Watt per kvadratmeter vid en temperatur skillnad mellan ute och inne på en grad Kelvin eller Celsius, W / m2K. Ju lägre U-värde desto bättre är isolerförmågan. För ett komposit PVC fönster med U-värdet 1,2 W / m2K betyder det att fönstret ” läcker ” 1,2 Watt per kvadratmeter om det är en gards temperaturskillnad mellan inne och ute.

Ett komposit PVC fönsters U-värde skall avse hela UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster fönsterkonstruktionen. Det korrekta U-värdet för ett komposit PVC fönster är summan av U-värdet för glaset och U-värdet för kam / båge samt ett tillägg för köldbryggor längs glasranden.

Köldbryggan längs glasranden är viktig. På energieffektiva komposit PVC fönster uppstår ibland kondens på det yttre glasets utsida och då kan man tydligt se effekten av köldbryggan vid glasranden som gör att kondensen inte går ända ut i kanten av glaset, eftersom temperaturen är högre där.

När man jämför U-värde mellan olika komposit PVC fönsterkonstruktioner skall man jämföra ett kvadratiskt komposit PVC fönster som har U-värde 1,2 ( W /m2K ) vid sidlängd 1200 mm, U-värde 1,3 ( W /m2K) när sidlängden minskas till 700 mm . Normalt anges U-värdet för komposit PVC fönster med format 1200 x 1200 mm.

Dagens isolerrutor och energisparglas innebär att glasrutan nästan alltid har lägre
U-värde än karmen och bågen, oavsett vilket material de är gjorda av. Energimyndigheten rekommenderar inte lägre U- värde på glaset än 0,8 ( W /m2K ) eftersom mycket låga U-värden ökar risken för utvändig kondens.

Korrekta U-värden kan databeräknas med exempelvis FRAME / VISION enligt SS ENISO
10077 – 2 : 2000, som finns hos SP i Borås och en del konsultfirmor. U-värdet kan
också provas fram hos SP.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
7 - FAKTA PVC FÖNSTER - Starka och styva fönster

Alla företag som producerar UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster använder profiler med väl tilltagna förstärkningar av stål eller aluminium i både fönsterkamrar och fönsterbågar. Förstärkningarna innebär att fönsterkonstruktionen är styv och förblir formstabil samtidigt som de ger bra fäste för beslag och gångjärn och bidrar till en rejäl förankring av fönstret i fasaden.

Säkra och trygga fönster

De metallförstärkta profilerna har hög hållfasthet, är slagtåliga och robusta och därmed svåra att forcera. Redan i standardutförande ger UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster en jämförelsevis hög säkerhetsnivå. Om man vill uppgradera inbrottssäkerheten går det bra, men det är viktig att glas, beslag och karm / båge får samma säkerhetsnivå.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 

8 - FAKTA PVC FÖNSTER - Brandbeteende

Vid ett fullskalleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster och träkomposit PVC fönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träkomposit PVC fönster.

Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av en trevånings försökshus som försetts med komposit PVC fönster i de två nedersta våningarna, två träkomposit PVC fönster och två UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster per våning. Två brandbelastningar testades. Den hårdaste som redovisas här hade en brandbelastning på < 95 MJ / kvm ( de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på < 90 MJ / kvm ). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor . Samtliga komposit PVC fönster var inåtgående med dimension 800 x 1200 mm.


Kommentarer och observationer

- Temperaturen i flamman var 800 C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1200C efter 7 minuter
- Alla komposit PVC fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet
- UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster självslocknade efter ca 10 minuter, träkomposit PVC fönster måste däremot släckas Med vatten efter ca 30 minuter.
- Samtliga glasrutor förstördes ungefär inom samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade.
- Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd men fungerade bra hos UNDERHÅLLSFRIA PVC fönstren som därmed kunde fungera som utrymningsväg.
- Maximal HCl – koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter Och uppmättes till 14 ppm från UNDERHÅLLSFRIA – PVC fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
9 - FAKTA PVC FÖNSTER - MILJÖ

De svenska miljömyndigheternas syn. UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster i kretsloppet Deponi Livscykelanalys

Alla komposit PVC fönster som tillverkas påverkar också miljön. Produktionen av alla ingående komponenter i ett komposit PVC fönster: karmar, bågar, glas, tätningslister,
gångjärn, beslag med mera, kräver energi och tar naturresurser i anspråk liksom tillverkningen av själva fönstret, transporter av råmaterial och
färdiga produkter. Underhållsinsatser – speciellt målning – måste också vägas in precis som isolerförmåga och möjligheten till återanvändning och återvinning.

Ett modernt komposit PVC fönster som ersätter ett gammalt komposit PVC fönster med dåliga värmeisolerande egenskaper spar under sin livstid in mer energi än vad som går
åt vid tillverkningen . Från vaggan till graven har UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster inte någon större miljöpåverkan än fönster av trä eller av aluminiumklätt trä.

De svenska miljömyndigheternas syn.

När det gäller UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönsters miljöpåverkan under dess livscykel, har de svenska myndigheterna gjort följande bedömning:

- Vid tillverkningen av UNDERHÅLLSFRIA är miljöpåverkan inte stor. - De har inte några synpunkter på de tillsatser som används i compound för extrudering av styva komposit PVC fönsterprofiler som UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster producenter använder. - Det acceptabelt ur miljösynpunkt att bränna uttjänta UNDERHÅLLSFRIA – komposit PVC fönster, men bättre ur resurs- och miljösynpunkt att återvända och återvinna dem.

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster i kretsloppet

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster håller väldigt länge ( ingen vet ännu hur länge ), men om man ändå måste göra sig av med dem på grund av till exempel rivning, ombyggnad eller tilläggsisolering, är det inga problem.

Återanvändning är naturligtvis det bästa alternativet och komposit PVC fönster från rivningshus behöver ofta bara rengöras för att kunna användas igen.

Genom mekanisk återvinning kan komposit PVC fönsterprofiler malas ner och användas för att extrudera nya komposit PVC fönsterprofiler. Profilerna kan återvinnas i flera cykler utan att materialet förlorar sina fysikaliska egenskaper. Numera är även kemisk återvinning möjlig bland annat genom den så kallade Stigsnäsprocessen
i Danmark , som resulterar i vanligt koksalt och en oljebaserad produkt som kan användas till olika ändamål.

Det finns UNDERHÅLLSFRIA – komposit PVC fönster som tillvärkas i sin helhet av gamla återanvända komposit PVC fönster utan att för den delen påvisa sämre egenskoper.

Till sist går det att omvandla den lagrade energin i UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönsterprofiler till elkraft eller värme genom förbränning. Alla moderna sopförbränningsstationer har teknik för att ta hand om profilerna från ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster .

 Deponi

Naturvårdsverket godkänner deponi av UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster men anser samtidigt att det är slöseri med resurser. Observera att det från och med den 1 / 1 – 2005 inte är tillåtet att lägga organiskt material på deponi i Sverige.

Livscykelanalys

EU-kommissionen har i april 2004 presenterat en omfattande studie ( totalt 330 sidor ) av livscykelanalyser för i huvudsak byggprodukter och däribland också komposit PVC fönsterkonstruktioner med aluminiumklädd utsida. Viktigast för ett komposit PVC fönsters miljöpåverkan är vad som händer under bruksfasen. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och goda termiska egenskaper är avgörande.

När det gäller konstruktionsmaterial är sammanfattningen så här.
- komposit PVC fönsterkonstruktioner av UNDERHÅLLSFRIA är ekologiskt
- Inget enskilt konstruktionsmaterial är överlägset i alla delar utan alla material har både för – och nackdelar
- Livslängden är viktig ( så man slipper tillverka och transportera utbytesprodukter )
- Underhållets miljöpåverkan under bruksfasen är viktig.

Det som händer med fönstret efter bruksfasen har stor betydelse.
 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 

10 - FAKTA PVC FÖNSTER - PROFILER I UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster.


Profiler i PVC fönster tillverkas av styva UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster flerkammarprofiler som är förstärkta med aluminium eller galvaniserad stål. PVC Fönstertillverkarna köper färdiga PVC fönsterprofiler i sexmeterslängder som de kapar, svetsar ihop och glasar till täta , trygga och väderbeständiga PVC fönster av mycket hög kvalitet.

Styva UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster, polyvinylklorid, tillverkas av vanligt koksalt ( 57 % ) och naturgas eller olja ( 43 % ). Produktionen sker i en helt sluten process där klor från koksaltet får reagera med eten från naturgasen / oljan och via flera reaktioner får man vinylklorid som under högt tryck omvandlas , polymeriseras , till UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster . Den färdiga PVC:n blandas sedan med några tillsatser och pigment till en sammansättning som är råvara för extrudering (tillväxt) av PVC fönsterprofiler. I den sammansättning som används till moderna UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster finns inga miljö- eller hälsopåverkande tillsatser och inga mjukgörare eftersom det handlar om styv UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
11 - FAKTA PVC FÖNSTER - Undersökta och ofarliga

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster är giftfria, ger inte ifrån sig några farliga ämnen och är inte allergiframkallande. PVC fönster är faktiskt ett av världens mest undersökta material och det finns lång erfarenhet av UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster, de första monterades redan 1959.

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster är i dag en mogen teknik med material och produktionsmetoder som utvecklas och miljöanpassas kontinuerligt.
 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
12 - FAKTA PVC FÖNSTER - Glas, Spröjs, Montage

Glas

Producenter av UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster köper sina glas från seriösa tillverkare och kan erbjuda det mesta som finns på marknaden. Det finns isolerrutor med luft eller ädelglas , energisparglas med silverbeläggning som släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Glas för ljudisolering, brandklassat glas och säker hetsglas. Ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster kan också levereras med självputsande glas för ännu högre komfort.

Spröjs

Självklart finns spröjs som komplement hos alla tillverkare.

Montage

Man behöver inte vara rädd för montage av ett UNDERHÅLLSFRIA – PVC fönster. Karmarna är profilerade på det sättet att monteringsbeslag skjuts in i dem. Fungerar som bajonettfattning. Monteringsbeslagen skruvas sedan in i smygarna på insidan. En del leverantörer sparar på monteringsbeslagen och rekommenderar montage med karmskruvar. Karmskruvarna perforerar luftkammare i profilen. Karmskruvar kan lätt skäras igenom med ett såg. Monteringsbeslagen är mycket svarare att såga igenom sedan de ligger tätt mot karmen. Det går åtta stycken per kvadratmeter rund om ett PVC fönster eller dörr. Karmskruvarna finns bara på sidorna. Det är felaktigt sätta att montera PVC fönster med karmskruvarna. Tätning (drevning) görs enbart med lågtexpanderande skum. Skummet adderar ytterligare styvheten något man inte uppnår med den traditionella drevningen med mineralull. PVC fönster fungerar mycket bättre om monterade med skum.

Fönsterbleck ska inte popnitas eller skruvas fast i ramen, de skall skjutas in, underifrån i skåran i karmen.

Rullgardiner, persienner, myggnät monteras med skruvar.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 

13 - FAKTA PVC FÖNSTER - ARKITEKTUR

Dagens UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster är stilrena och kan fås i vilken form och färg som helst. Det som inte går att göra på automatiserade robotar som våra PVC fönster monteras av, kan göras för hand. UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster producenter är med rätta stolta över sina produkter. Det är produkter med högklassiga egenskaper som under årens lopp successivt anpassats till den skandinaviska och svenska arkitekturen. Den som inte sett ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster på länge kommer att bli förvånad.

Producenterna av PVC fönsterprofiler är stora internationella företag med rejäla utvecklingsresurser och ett brett sortiment. Det gör att det finns profiler för i stort sett alla arkitektoniska önskemål och tekniska krav.

Man behöver inte oroa sig för hur ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster åldras, för det åldras i stort sett inte alls utan kommer alltid att se ut som det gjorde när det monterades.

Formen hos ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster kan varieras i det oändliga. Alla producenter av UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster har flexibel produktion och kan i de flesta fall tillmötesgå arkitektens önskemål.

Naturligtvis är post och spröjs designattribut som finns hos samtliga tillverkare. De flesta PVC fönster levereras vita men för den som vill finns det en stor mängd kulörer eller trälika belägringar att välja bland.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
14 - FAKTA PVC FÖNSTER - FÖNSTERMARKNADEN I EUROPA

I Europa är UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster det självklara valet. På tio år har Europamarknaden ökat mer än 75 % och 90 % av utbytesmarknaden i Storbritannien är numera UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster. Nöjda arkitekter och fastighetsägare över hela kontinenten väljer allt oftare UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster. Erfarenheterna är goda och många av de första fönstren som kom ut på marknaden och monterades 1959 sitter fortfarande kvar och är i fullgott skick.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
15 - FAKTA PVC FÖNSTER - VANLIGA INVÄNDNINGAR – OCH VÅR SYN PÅ SAKEN

I en Temo-undersökning som gjordes under juni 2004 kom det fram en del invändningar mot UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster. Dessa, och vårt sätt att se på saken, redovisas här.

Färgförändring och åldrande, ” UNDERHÅLLSFRIA - PVC fönster gulnar ”.
UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster varken bleknar, gulnar, spricker eller kritar. Basta!

Den som inte tror oss vill vi rekommendera att lämna ritbordet och datorn en stund. Åk ut och se hur några av alla de UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster ser ut som suttit uppe i den svenska verkligheten under många år.
Det blir inte lätt uppgift för att de flesta som har redan sätt runtomkring sig hade inte uppfattning att det är PVC fönster. Partier kan ses monterade i ett hus på Rotnäsvägen 94 i Huddinge.

 

Ni får bland annat se skillnaden mellan ett år och åtta år gamla PVC fönster monterade i söderfasaden. Hittills har ingen gissat vilken som är äldst för att det inte syns någon skillnad. Fast det finns en sak som avslöjar de gamla PVC fönster. Underhållsfia PVC fönster vilka vi säljer mest av, kan du också se på producentens hemsida www.aluplast.de

Materialet i UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönsterprofiler är av högsta klass. Det är mycket UV- beständigt och gulnar inte. Eventuella missfägningar beror på smuts och försvinner när profilen tvättas med vanligt rengöringsmedel. Inte ens det barskaste väder påverkar UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster, det enda som möjligen kan hända efter riktigt många års exponering är att ytan blir en aning matt. Detta kan också motverkas med speciella till detta framtagna medel.

 

Då och då hör man att ”trädgårdsmöbler” gulnar ju.
Då är det viktigt att veta att de tillvärkas av andra polymerer.

 

Dålig konstruktion, bristfällig funktion, de hänger sig.
Om ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster har bristfällig funktion beror det sannolikt inte på materialet i PVC fönsterkarmar och PVC fönsterbågar. Snarare beror det på beslagen som kan ha skadats eller är slitna på grund av eftersatt underhåll. En del av de test PVC fönster som suttit hos SP i Borås har bekymmer med funktionen efter tio år oavsett material i karm och båge.

Alla producenter av UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster tillverkar sina PVC fönster av profiler som är speciellt framtagna för att fungera i PVC fönsterkonstruktioner. Det är metallförstärkta, styva PVC profiler som används av hundratals PVC fönstertillverkare i hela Europa. PVC Fönsterkonstruktionerna är väl beprövade och fungerar generellt sett mycket bra.

Utseende – UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster är fula , klumpiga och ” känns plastiga ”
Vi misstänker att en del av dessa invändningar beror på okunskap, konservatism och slentrian. Enligt Temo-undersökningen i juni 2004 är det en hel del arkitekter som har synpunkter på utseende av UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster . Samtidigt är det bara tre procent som säger att de känner till UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster och hela 98 % har ingen egen erfarenhet av dem. Tillverkarna av PVC fönsterprofiler har ett stort sortiment. Produkten har funnits i mer än trettio år och designen har förädlats successivt. De svenska PVC fönstertillverkarna har valt att arbeta med profiler som passar svenska hus och svenska traditioner. PVC Fönster kan levereras i en mängd storlekar, färger och former. På Rotnäsvägen i Huddinge får vi många besök av byggfolket och arkitekter. Entrédörren med sidofönster i dörrhöjden, är av PVC och sällan reagerar någon på det. Bara några har trott att detta parti är gjort av aluminium.

 

Miljö
Den senaste undersökningen, en livscykelanalys från april 2004, konstaterar med UNDERHÅLLSFRIA – profiler är ekologiskt konkurrenskraftiga. Den som värnar om miljön ska koncentrera sig på bruksstadiet och vad som händer efter bruksstadiet. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och termiska egenskaper är viktiga parametrar hos PVC fönster under bruksstadiet.

 

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster är INTE farliga om det brinner.
Alla bränder är farliga och det bästa sättet att skydda sig är naturligtvis att göra allt för att undvika en brand. Om olyckan ändå är framme visar ett jämförande test vid LTH att ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 

16 - FAKTA PVC FÖNSTER - våra profiler

Vi jobbar med underhållsfria PVC och aluminiumfönster
Nedan presenteras underhållsfria PVC. 95 % av var försäljning består av underhållsfria PVC.
Vara underhållsfria PVC fönster består av:

 

RAMAR och KARMAR ALUPLAST - Komposit material bestyckad med stålrör som fungerar som förstärkningar.
ALUPLAST är den största tillverkare av underhållsfria profiler i Europa

 

BESLAG – gångjärn, handtag - Vi jobbar med WINKHAUS www.winkhaus.de Ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än MACO eller SIEGENIA och mycket bättre än ROTO

 

GLAS - Vi jobbar med SAINT GOBAIN www.saint-gobain.se en av två glaskoncerner i Europa den andra heter PILKINGTON. Ibland jobbar med vi med glas från tysk glas fabrik SANCO www.sanco.de
U = 1,0 svenska markeringen är likvärdig med europeisk markering Ug = 1,1 Alltså U - 1,0 = Ug - 1,1

2 glas U=1,0 (Ug=1,1)
32 dB 3 glas U=0,6 (Ug=0,7)- 36 dB - Varje 3dB sänker effekten med det dubbla.
Glas U-06 eller 0,7 har vi också som standard

 

TILLVERKNING - RAMAR, KARMAR beskärs av en tysk automatiserad datastyrd robot som sätter ihop de sedan med BESLAG
och GLAS

 

LÅGT PRIS – är inte bevis på en dålig produkt utan en önskan att erövra marknaden.

 
FAKTA PVC FÖNSTER - Fönstermontage - anvisning
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 

17 - FAKTA PVC FÖNSTER - inbrott och PVC fönster - Hur inbrottssäkra är PVC fönster.
Fabriken, ALUPLAST eller WINKHAUS har inga bra svar.

Nu en av mina säljare har skickad denna länk gjord i England.
6,5 minut försöker en kille "öppna" ett PVC fönster utan att lyckas.
Min kollega (en svensk kille) säger att han "öppnar" ett trä fönster på 2,5 min.
Han började sin karriär som "rivnings kille" så han vet vad han pratar om.

Vi har kommit överens att när tillfället kommer skall han göra ett försök med ett trä fönster och filma detta.

Vi har fyra inbrottsklasser inom WINKHAUS beslag. Tyvärr har jag ingen aning vilken klass är PVC fönster på filmen.

Jag undrar om du skall göra liknande försök med dina trä fönster när du skall plocka bort dem och filma detta.
Jag funderar över att samla på sådana filmer där kunderna på tid bryter sig in i fönster de skall ändå ta bort.


En del har kommenterat att det skulle varit enklare att slå glaset men kollega Robert som skickade länken anser att bryta sig in är det tystaste sättet, och alla har inte larm.
Jag vet inte, har ingen uppfattning om inbrott.

Samtidigt är det väldigt roligt att få tag i denna film sedan innan kunde jag inte svara på de frågorna, alltså hur PVC klarar sig.

En kvinna som ägde fönsterfabrik bearbetade att hon hade hela huset bestyckat med PVC fönster och en pampig altan dörr i ek och tjuvarna togs sig genom trä dörren.
Jag mins inte om de har försökt bryta sig igenom PVC eller av erfarenhet valde trä dörren.
Jag trodde inte helt på kvinnan sedan hon tillvirkade PVC fönster och kunde hitta på historian. Därför har jag aldrig berättat den för någon annan.
Nu kan jag göra det

kolla länken nedan

6,28 Minuter :)
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=KfnoWtpzYfE


 

Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
Andra produkter
Arkitekter
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
Arkitekter
När ... Borta
Fakta
1 - FAKTA PVC FÖNSTER  - TRENDEN TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK!